Hazy Shopping

Dane Lovett Hazy Shopping 2015 Installation View Sullivan+Strumpf Sydney Photography by Mark Pokorny 7