ALEX SETON
Pygmalion

On view now
Sullivan+Strumpf Singapore
Opening tomorrow, 7 - 9pm